Loading...

Om DAF

Kontaktperson for integritet

30. november 2020 · Christian Jørn

BAGGRUND FOR ORDNING

Dansk Atletiks bestyrelse og administrative ledelse arbejder løbende på at sikre optimale rammer for deltagelse i atletik, løb og gang ude i vores klubber. En vigtig præmis for deltagelse i vores atletikfællesskab, er, at grænsesøgende adfærd på ingen måde er acceptabel, og vi har alle en forpligtelse til aktivt at modvirke krænkende adfærd. 

Dansk Atletik anerkender, at decideret krænkende adfærd kan være vanskeligt at håndtere ude i klubberne blandt frivillige ledere.  Derfor etablerer Dansk Atletik nu en kontaktperson for integritet, hvor man kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for krænkende adfærd. Ordningen kan benyttes af tidligere og nuværende atleter, trænere og ledere i klubber og/ eller forbundet. Hvis atleten er under 18 år, kan forældre eller andre fortrolighedspersoner rette henvendelse på vegne af den unge atlet. 

Henvendelser skal ske til integritet@dansk-atletik.dk. Henvendelsen behandles fortroligt.

 

RAMME FOR KONTAKTPERSON FOR INTEGRITET

HVEM

Nicolaj Trock Hartling

  • Medlem af DAFs bestyrelse
  • Tidligere eliteatlet

 

GRUNDPRINCIPPER

a)     Tilsagn om fortrolighed.

Det betyder, at enhver der måtte henvende sig til kontaktpersonen for integritet, kan dele sin viden og/ eller oplevelser i fortrolighed

b)     Anonymitet

Kontaktpersonen er til enhver tid forpligtet til at orienterer den administrative ledelse og bestyrelsen, som har tavshedspligt. Hvis den krænkede/den som henvender sig, kræver at forblive anonym over for ledelsen skal dette respekteres.

c)     Habilitet

Hvis sagen involverer en person fra DAFs bestyrelse, vil henvendelsen blive givet videre til DIF etiske komité. Hvis sagen involverer en person fra den administrative ledelse, vil kontaktpersonen henvende sig til formandsskabet for DAFs bestyrelse. 

d)     Opbevaring og behandling af oplysningerne

Personfølsomme oplysninger skal behandles og opbevares i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Enhver behandling og opbevaring af de personfølsomme oplysningerne, kræver et skriftligt samtykke fra den som henvender sig.

e)     Evt. sparring og rådgivning hos DIF

Efter behov – og i samråd med den person, der har henvendt sig til kontaktpersonen for integritet - kan der søges nærmere rådgivning hos DIF. Det gælder både ift etiske og juridiske forhold.   

f)      Objektivitet

Kontaktpersonen for integritet skal håndtere enhver henvendelse på en sådan måde, at en anonymiseret afrapportering og/ eller anden aftalt opfølgning, baserer sig på et objektivt og sagligt grundlag for alle involverede.

g)     Ordningens tidsperspektiv

Ordningen med en kontaktperson for integritet etableres som en ad hoc ordning, som vil være i funktion i hele 2021. Ultimo 2021 vil ordningen blive evalueret nærmere ift indhold og evt. videreførsel. 

 

KONTAKTPERSONENS HÅNDTERING AF HENVENDELSER

1)     Afdækning af evt. integritetsproblemstillinger

Kontaktpersonen for integritet er først og fremmest sat i verden for at afdække, hvorvidt der er forgået krænkende adfærd, herunder seksuel eller anden chikane, som ikke er blevet håndteret. I forlængelse heraf vil kontaktpersonen for integritet i anonymiseret form afrapportere de principielle problemstillinger til DAFs administrative ledelse, evt. med anbefalinger til videre opfølgning.

N.B. Det er vigtigt at understrege, at DAF ikke (og dermed heller ikke kontaktpersonen for integritet) har beføjelser til at træffe afgørelser som involverer ledere, trænere og atleter i klubregi. HVIS en given klub skal orienteres om en given sag, vil det udelukkende ske efter ønske og tilsagn fra den person, som har kontaktet kontaktpersonen for integritet med den konkrete sag. I dette tilfælde kan DAF komme med anbefalinger til, hvordan man i klubben kan håndtere sagen og/ eller iværksætte forebyggende tiltag.

2)     Henvendelser der vedrører sager i landsholdsregi

I sager der er opstået i forbindelse med deltagelse i landsholdsaktiviteter (stævner, samlinger, træningslejre) vil kontaktpersonen for integritet – under forudsætning af tilsagn fra den person, der har henvendt sig med sagen – afrapportere til DAFs Elite- og atletikchef. Det er således DAFs Elite- og atletikchef som har ansvaret for at følge nærmere op på sagen, herunder hvorvidt sagen giver anledning til en evt. sanktion.

3)     Strafbare forhold

Hvis en given henvendelse tyder på, at der er begået deciderede strafbare forhold, vil kontaktpersonen for integritet vejlede den forurettede til at søge juridisk hjælp og sparring hos DIFs eksperter på området.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund